De bedoeling van de Landarbeiderswet was om de armlastige landarbeiders aan een stuk grond te helpen waarop een woning kon worden gebouwd met een moestuin voor onder meer aardappelen en bonen om zodoende in de eigen behoefte te kunnen voorzien. De stukjes grond werden plaatsjes genoemd. Via op te richten verenigingen binnen de Gemeentes kon een beroep worden gedaan op een Gemeentelijke voorschot.

De uitvoering van de Landarbeiderswet begon in 1922 vorm te krijgen.

In de Maasbode van 8-9-1922 werd gewag gemaakt van de uitvoering Landarbeiderswet. In de betreffende gemeente waren verenigingen opgericht, uitsluitend ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders. Finsterwolde kreeg hiervoor een voorschot voor één plaatsje.

In de Winschoter Courant van 27-10-1923 val t het verslag van de Gemeenteraadsvergadering van 25 oktober te lezen (onder b) dat de Gemeente Finsterwolde te voortvarend te werk is gegaan en te hoge voorschotten heeft verstrekt. Verder wordt hier nog een voorschot toegekend en één geweigerd, omdat er geen sprake is van een plaatsje in de zin van de Wet.

Het gebied van Finsterwolde omvatte ook Kostverloren nabij Drieborg.

In 1928 is er in Kostverloren 4,5 ha grond aangekocht met een pachtprijs voor de arbeiders van 2 gulden per are. Gezien de slechte economische omstandigheden wensen de pachters niet meer te betalen dan 1 gulden per are. De vereniging wilde de prijs nog verlagen to 1,50 gulden maar de pachters bleven bij 1 gulden. (Leeuwarder nieuwsblad 9-2-1933)

Vervolgens is in het Nieuwsblad van het Noorden van 18 maart 1933 te lezen dat de huurcontracten zijn ontbonden en de Vereniging de exploitatie in eigen beheer heeft genomen.

Uit een jaarverslag over 1934 van de Vereniging Landarbeiderswet blijkt dat de vereniging in Kostverloren bijna 4,5 ha en in de RW-polder bijna 2 ha grond in eigendom bezit. Omdat de vraag naar grond nog hoger is stelt de heer D.E. Mellema het tekort aan grond beschikbaar. Verder had de vereniging in totaal 25 voorschotten uitstaan aan plaatsjes.

Ook tot Finsterwolde behoort Ekamp.

Volgens een beschikking van de Minister van Financien van 25 oktober 1934  werd een voorschot van 1.950 gulden toegekend aan Joh. Delger te  Ekamp ingevolge de Landarbeiderswet.

En zo werden er in de loop der jaren nog vele voorschotten genoemd in de diverse dagbladen.

In 1940 wilde  de Vereniging volgens de Landarbeiderswet 6,5 ha grond aankopen te Ganzedijk. Met de eigenaar kon geen overeenstemming wordeen bereikt over de prijs.

Twee weken later besloot men om tot opnteigening over te gaan om de landarbeiders te voorzien van tuimngrond. (De Amsterdammer, 29-8-1940.)

In 1946 hield men zich men ook bezig met de gezamenlijke inkoop via de Vereniging van pootaardappelen.(Winschoter Courant 8-3-1946)

In de jaren vijftig kwamen de werkzaameden van de vereniging veelal te kiggen bij het huren van landbouwgronden en door verpachten aan de landarbeiders.

De Gemeente Groningen bezit de Stadspolder in de nabijheid van Finsterwolde. Ook hierdoor werden gronden beschikbaar gesteld voor de uitgifte van tuinen voor de landarbeidende bevolking, (Winschoter Courant 29-4-1954)

Het innen van de pachtsommen verliep niet altijd soepel. Soms moest er enige dwang worden toegepast zoals in dit artikel van de Winschoter Courant van 12-2-1957.

Voor  de exploitatie van de landbouwgronden was het de bedoeling om wisselbouw te plegen ter voorkoming van aardappelziekten. Hierdoor werden jaarlijks andere gronden gehuurd. De reeds bebouwde gronden dienden aan het eind van het jaar schoon te worden opgeleverd. (Winschoter Courant 6-12-1958).

In het Algemeen Dagblad van 12-2-1965 werd melding gemaakt dat de Landarbeiderswet werd ingetrokken.

Het Nieuwsblad van het Noorden schreef op 26-5-1965 dat ook de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de intrekking van de wet.

Maar in Finsterwolde bleef de Vereniging Landarbeiderswet Finsterwolde aktief. 

In De Waarheid van 14-9-1979  staat een advertentie van de Vereniging waarin de secretaris Harm Frans Tuin oproept om de verschuldigde landhuur over 1979  te betalen.

In De Waarheid van 7-1-1983 staat een advertentie dat Aangifte van Tuingrond voor het jaar 1983 kan ter gemeentesecretarie van Finsterwolde.

In De Waarheid van 14-3-1983 staat nog een advertentie voor de jaarlijkse ledenvergadering.

In 2023 bestaat de Verening Landarbeiderswet Finsterwolde nog steeds. Het Financiëel Dagblad heeft op 19-8-1923 hierover een uitgebreid artikel gepubliceerd

 .