Het gemeentewapen van Finsterwolde

 

Het Koninklijk Besluit van 8 maart 1870 zegt hierover:

VANWEGE DEN KONING

De Minister van Justitie,

Gelet op het Koninklijk Besluit van den 20 Februarij 1816, No. 69 en van den 3 Januaij 1818, No. 91 in verband met het Besluit van den Souvereinen Vorst van den 24 December 1814, N0.32;

Bevestigt ten behoeve der gemeente Finsterwold (provincie Groningen) het wapen hieronder in zijne kleuren en metalen omschreven en geteekend; zijnde een schild van lazuur (blauw), beladen met een klimmende ter regterzijde gekeerden leeuw van goud, en omgeven van het randschrift: gemeente FINSTERWOLD  provincie Groningen.

Gedaan in ’s-Gravenhage, den                                  De Minister van Justitie

8. Maart 1870                                                          Van Lilaar.

 

De gemeentevlag van Finsterwolde

 

Bij raadsbesluit van 17 juli 1961, nummer 1-IX-3 is besloten over te gaan tot het aannemen van een gemeentevlag. 

Deze vlag is onteorpen door de heer Mr. G.A. Bontekoe, oud-burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf.  

Zijn advies luidt

“Het Hoofdmotief van de vlag is het wapen der gemeente: de gele leeuw op een blauw veld. Het toeval, dat het veld van het Finsterwoldse wapen blauw van kleur is, paste biezonder goed in mijn gedachtengang. Ik zou namelijk het blauwe veld een driehoekige vorm willen geven om aan te geven dat er steeds een dreiging van het water op het hart van de gemeente is gericht. Deze niet zeer algemene veldverdeling komt meer voor bij vlaggen, zo b.v. bij de vlag van Tsjecho-Slowakije.

Het grootste deel van de vlag zou ik wit willen nemen en in dit witte vlak zou ik in het midden een brede rode baan willen plaatsen, symboliserende de vooruitstrevende maatschappelijke gezindheid waarover u in uw verzoek sprak.

Boven en onder zou ik deze rode baan willen laten vergezellen door een zwarte baan, elk half zo hoog als de rode en daarvan en van de vlagranden gescheiden door witte banen van gelijke breedte.

De keuze van rood als kleur der meest vooruitstrevende maatschappelijke gezindheid behoeft nauwelijks toelichting, omdat dit in het politieke leven van een in de loop der jaren min of meer vanzelfsprekende zaak is geworden en in het spraakgebruik de naam van de kleur zelfs gebezigd wordt als men de politieke gezindheid bedoelt.

De keuze van zwart, om het agrarische karakter aan te duiden is nauwelijks minder voor de hand liggend. Denkt men aan aarde dan denkt men in de eerste  plaats aan een zwarte kleur, al weet ieder dat in de natuur de aarde een oneindig groot aantal kleuren kan hebben van haast wit tot diep zwart.

Uit een oogpunt van kleurenverdeling is rood, wit en zwart een aantrekkelijke kombinatie. De blauwe punt eindigt in de rode baan en daardoor zal de begrenzing altijd goed zichtbaar zijn, hetgeen in veel mindere mate het geval zou zijn wanneer de middenbaan zwart of b.v. groen zou zijn gekleurd. De toevoeging van het wit naast het rood en zwart is geschied om redenen van heraldische (wapenkundige) aard. Het wit zou ook door geel kunnen worden vervangen zonder met deze regelen in botsing te komen, maar naar mijn mening zou de vlag daardoor aan aantrekkelijkheid onboeten.”