n Grönneger is altied nummer ain! 
 
Woar je zwaarven in de vremde,
Woar je zit in wat verblief,
Altied loop je toch wel aargens,
n Olle landsman tegen t lief.
n Grönneger is overal welkom,
Komt de oet Knoal of t Hoogelzaand
Komt de oet Sebaldeburen,
Oet t Lösdörp of t Hoogelaand.
 
Refrein 
 
n Grönneger dij is ja altied nummer ain
n Grönneger dij is bie iderain gezain.
Al is hai spoarzoam mit zien woorden,
Doarveur komt hai oet het Noorden,
n Grönneger dij is ja altied nummer ain
 
Ain van onze koamerleden,
Het toch lest van ons beweerd,
Dat n Grönneger t allerkörtste,
In de koamer debateert.
Hai sprekt altied waineg woorden,
Hai zegt alles kört en slicht,
En wil hai extroa kört vertellen,
Den holt e zien mond moar dicht.
 
Refrein
 
n Grönneger dij is ja altied nummer ain,
Zo’n  schittrend reed’noar heb je naargens heurd of zain.
Mit n stuk of wat Gönneger klanken,
Proat e ieder van de planken..
n Grönneger dij is ja overal nummer ain!
 
Is n Grönneger in de vremde,
Krigt gainain hom bie zien bain,
Al zucht e ook t achtste wereldwonder,
Toes het e alles mooier zain.
Toch mout e alles goud bekieken,
t Aine in en t aander oet,
Moar wanneer hom t geld mout kosten,
Den is hai d’r t eerste weer oet
Refrein
 
Den is n Grönneger vast altied nummer ain,
Dij let in zo’n geval directzien hakken zain.
Want op t punt van geld berappen,
Verstait n Grönneger gain grappen.
n Grönneger dij is den altied nummer ain.
 
As wie van de landkoart leerden ,
Nou, dat ston joe as kinder aan,
Mos je aal de provincies leren,
Ons gewest lag bovenaan.
Groningen, Friesland, den kwam Drenthe,
Doar ging t haile zwikkie hen,
Limburg was de allerleste,
Dat lag aan het vouten-end.
 
Refrein 
 
Grönnegen, dat was ja altied nummer ain.
Dat wos ja ieder slaif, al kon e ook gainain.
En in ploats van “Oranje boven”!
Ruipen wie moar: “Grönningen boven”!
Grönningen dat was ja altied nummer ain.
 
Wanneer men ais ain heurt proaten,
En dij slikt zien woorden in.
Dij de zinnen achtersteveur zegt,
En de H. nait zeggen ken,
As je ain kordoat heurt proaten,
“Ja”en “ja” om t ander woord,
Mensen, den huif ja nait te twieveln,
Den is d’r n Grönneger aan t woord.
 
Refrein 
 
n Grönneger dij is altied nummer ain,
Dij slikt en kauwt zien woorden altied ain veur ain.
Dat gebrek ken hai nait loaten,
Je mot de luu moar “proaten loaten”
n Grönneger dij is ja altied nummer ain. 
 
 
 
Loat hom lopen, loat hom tippeln,
n Grönneger blift zuch zulm geliek,
Hai lopt nait zo ain twij, drij moar,
In twij sloten tegeliek.
Op n bruloft, op n feestje,
Zwiegt hai minstens noar zien oard,
Mor komt de flezze op de toavel,
Den komt de Grönneger aan het woord.
 
Refrein
 
n Grönneger dij is ja altied nummer ain
n Grönneger dij steurt suk naarms aan gainain.
Op n feest deurgoans de beste,
Moar bie t weggoan voak de leste.
Den is de Grönneger nait altied nummer ain.