Nij-joar 

Graauw en kòld,
t Joar is òld.
 
Schaaiden vaalt swoar
Wie dount elk joar.
 
Komst nait weerom,
Blifst altied stom.
 
t Is ja goud
Der komt nij bloud.
 
Helder en kloar
t is veur mekoar.

 

Alberta T van Dijk Imminga
25-11-2001